تورهای اقساطی
سامانه بتا بانک رفاه کارگران
ویژه حقوق بگیران و بازنشستگان بانک رفاه

مخاطبان سامانه بتا

تمامی حقوق بگیران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند!

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 

 

021-91003484

 

تماس بگیرید!